Działamy na terenie całego Śląska: + 48 692 605 275

Regulamin


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO RENT-MED.ŚLĄSK.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego rehacare.pl (zwanego dalej: „Serwisem” lub „Serwisem Internetowym”) przez RENT-MED Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego Kornelia Sabara, Adam Janik s.c. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem Nad Brzegiem 143-424 Drogomyśl, NIP: 5482706800, REGON: 381592732, zwaną dalej Usługodawcą.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:
  1. pod adresem poczty elektronicznej: rentmed.slask@gmail.com,
  2. pod numerem telefonu: +48 692 605 275 oraz
  3. poprzez dostępny w Serwisie formularz kontaktowy.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.rent-med.slask.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca może zamieszczać na stronie internetowej Serwisu treści reklamowe dotyczące oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 6. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 7. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz dokonywania transakcji poprzez Sklep pod adresem rent-med.slask.pl, będący częścią Serwisu.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, która może korzystać z Usług Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Strony – Usługodawca oraz Użytkownik, będący stronami odpowiedni Umowy sprzedaży, Rezerwacji lub Wypożyczenia, w zależności od kontekstu;

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, o świadczenie Usług drogą elektroniczną w rozumieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa rezerwacji/Rezerwacja – dostępna w Serwisie Usługa umożliwiająca dokonanie rezerwacji Towaru lub Towarów, które Użytkownik chce Wypożyczyć na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz uzgodnionych indywidualnie z Usługodawcą;

Umowa wypożyczenia/Wypożyczenie – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, poza Serwisem, na mocy której Usługodawca oddaje Użytkownikowi w odpłatny najem na zasadach określonych odrębnie pomiędzy Stronami oraz zgodnie z pkt. V niniejszego Regulaminu, określony Towar lub Towary;

Zapytanie rezerwacyjne/Zapytanie – zapytanie Użytkownika o dostępność i możliwość zawarcia Umowy rezerwacji dotyczącego wskazanego przez Użytkownika Towaru lub Towarów w określonym przez Użytkownika terminie, realizowane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;


Sklep – będąca częścią Serwisu, podstrona pod adresem rent-med.slask.pl umożliwiająca Użytkownikom Zamówienie Towarów;

Klient - Użytkownik Serwisu, która dokonał Zamówienia Towaru w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem;

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana na stronach Serwisu oraz będących jego częścią stronach Sklepu, która może być przedmiotem Umowa Sprzedaży albo Umowy Rezerwacji i Wypożyczenia – zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie;

Dni robocze - są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Regulamin – oznacza niniejszy dokument;

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, w tym w szczególności składania Zamówień na Towary oraz składania z wykorzystaniem infrastruktury Serwisu Zapytań rezerwacyjnych prowadzących do zawarcia Umowy rezerwacji oraz następnie Wypożyczenia, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronach internetowych Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  1. komputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
  5. program do odczytu plików w formacie PDF.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek oraz w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 6. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści bezprawnych.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług takich jak
  1. bezpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
  2. bezpłatne udostępnienie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,
  3. udostępnienie interaktywnego formularza umożliwiającego złożenia Zapytania rezerwacyjnego o możliwość Rezerwacji wskazanego Towaru i dokonania odpłatnej Rezerwacji;
  4. udostępnienie interaktywnego formularza (dalej jako: ,,Formularz Zamówienia”) umożliwiającego złożenie odpłatnego Zamówienia na Towary prezentowane w Sklepie.
 3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje nieodpłatnie ogólne informacje, w tym o prowadzonej przez siebie działalności i funkcjonalnościach Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji nieodpłatnie udostępnionych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 4. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 5. Usługodawca umożliwia również za pośrednictwem Serwisu dokonanie odpłatnego Zamówienia Towaru z wykorzystaniem Formularza Zamówienia albo przesłania do Usługodawcy Zapytania rezerwacyjnego. Szczegółowy zakres świadczenia tych Usług uregulowano w pkt. V i VI niniejszego Regulaminu. Umowa o świadczenie Usług odpłatnego Zamówienia Towaru z wykorzystaniem Formularza Zamówienia, jak również wysłania Zapytania rezerwacyjnego, jest zawierana na czas oznaczony – do momentu wysłania Zamówienia lub Zapytania przez Użytkownika z wykorzystaniem formularzy w Serwisie.
 6. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. Użytkownik w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy świadczenia Usług, o których mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, o ile w chwili zawarcia Umowy świadczenia Usługi nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

IV. REZERWACJA I WYPOŻYCZENIE TOWARÓW

 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu dokonanie Rezerwacji Towaru przeznaczonego do Wypożyczenia, zgodnie z informacjami w prezentowanymi w Serwisie. Celem Rezerwacji jest dokonanie zarezerwowania wskazanego przez Użytkownika Towaru na określony przez Strony czas oraz jego przygotowanie przez Usługodawcę do Wypożyczenia przez Użytkownika oraz finalnie zawarcie Umowy Wypożyczenia przez Użytkownika i Usługodawcę już poza Serwisem.
 2. Użytkownik zainteresowany dokonaniem Rezerwacji, wypełnia i przesyła do Usługodawcy Zapytanie rezerwacyjne, korzystając z interaktywnego formularza Zapytania dostępnego w Serwisie, które stanowi zapytanie o dostępność i możliwość dokonania Rezerwacji wskazanego przez Użytkownika Towaru lub Towarów.
 3. Użytkownik w formularzu wypełnia pola oznaczone jako obowiązkowe, w tym podaje swoje dane, a także wskazuje Towar lub Towary, które chce zarezerwować. Zapytanie rezerwacyjne stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego dokonania Rezerwacji, Towaru lub Towarów wskazanych w Zapytaniu. Usługodawca przyjmuje ofertę Użytkownika w drodze wiadomości e-mail, kierowanej na adres e-mail Użytkownika wskazany w Zapytaniu rezerwacyjnym. W tym momencie zawarta zostaje Rezerwacja.
 4. Rezerwacja może zostać również dokonana za pośrednictwem wiadomości e-mailowej oraz telefonicznie, w tym celu Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą na adres lub numer telefonu Usługodawcy wskazane w pkt. I niniejszego Regulaminu, oraz powinien:
  1. podać podczas rozmowy telefonicznej lub w treści wiadomości e-mail co najmniej nazwę Towaru lub Towarów, które chce zarezerwować,
  2. podać dane potrzebne do realizacji Rezerwacji, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.
 5. Usługodawca potwierdza każdorazowo przyjęcie oferty złożonej w ramach Zapytania w formie, o której mowa w ppkt. 4, a moment ten stanowi chwilę dokonania Rezerwacji. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, Usługodawca każdorazowo po złożeniu przez niego Zapytania rezerwacyjnego za pośrednictwem telefonu lub wiadomości e-mail przesyła Użytkownikowi potwierdzenie zawartej Rezerwacji. Rezerwacja w takim przypadku zostaje dokonana z chwilą przesłania przez Użytkownika będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Rezerwacji przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty e-mail Usługodawcy, w której Użytkownik, akceptuje w szczególności treść Regulaminu.
 6. Umowa rezerwacji zawarta jest na czas oznaczony – do momentu podpisania przez Strony Umowy wypożyczenia obejmującej zarezerwowany Towar.
 7. Użytkownik może odstąpić od Umowy rezerwacji (umowne prawo odstąpienia). Odstąpienie dokonywane jest w formie pisemnej lub e-mailowej. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy rezerwacji należy przesłać na adres Usługodawcy wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu. Użytkownik może odstąpić od Umowy rezerwacji, do dnia:
  1. W przypadku gdy Strony uzgodniły, że Wypożyczenie Towaru będzie następowało wraz z odbiorem osobistym Towaru przez Użytkownika – do dnia tego Wypożyczenia
  2. W przypadku gdy Strony uzgodniły, że Wypożyczenie Towaru będzie następowało wraz z dostawą Towaru do Użytkownika – najpóźniej na 1 (jeden) dzień roboczy przed dniem wyznaczonym jako dzień podpisania Umowy Wypożyczenia wraz z dostawą Towaru do Użytkownika.
 8. Użytkownik, który dokonał Rezerwacji, deklarując chęć zawarcia Umowy wypożyczenia wraz z dostawą Towaru do Użytkownika, jest zobowiązany do zapłaty opłaty, w wysokości wskazanej w Serwisie (dalej jako: „Opłata rezerwacyjna”). Opłata rezerwacyjna jest płatna w dniu zawarcia Umowy Wypożyczenia w formie gotówkowej, kartą lub przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w Serwisie. W przypadku wyboru płatności przelewem, za termin zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Usługodawcy.
 9. Umowa rezerwacji rozwiązuje się w dniu podpisania przez Strony Umowy wypożyczenia zarezerwowanego Towaru. Termin zawarcia Umowy wypożyczenia, o której mowa w zdaniu poprzednim jest indywidualnie uzgodniony przez Strony. Umowa wypożyczenia jest zawierana przez Strony poza Serwisem i nie jest jego częścią. W Umowie wypożyczenia Strony indywidualnie ustalają w szczególności okres Wypożyczenia Towaru, wynagrodzenie Usługodawcy, sposób dostawy Towaru do Użytkownika oraz jego odbioru lub zwrotu po zakończeniu Wypożyczenia, odpowiedzialność Stron oraz kwestie możliwości wypowiedzenia Umowy wypożyczenia a także wynagrodzenie za wypożyczenie rzeczy zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie.

VI. SPRZEDAŻ

1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość zakupu Towarów w prowadzonym przez niego Sklepie, będącym częścią Serwisu.

2. Podmiotem prowadzącym Sklep jest Usługodawca.

3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Towary dostępne w Sklepie nie są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny w Sklepie, Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

7. Klient może również złożyć Zamówienie za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie, kontaktując się z Usługodawcą na adres lub numer telefonu wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu. Złożenie Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych w Sklepie. W tym celu Klient powinien:

a. podać podczas rozmowy telefonicznej lub w treści wiadomości elektronicznej, kierowanej do Usługodawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się w Sklepie i jego ilość,

b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności wskazanych w Sklepie,

c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

8. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w ppkt. powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę ustnie lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

10. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

12. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.

13. Użytkownik może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a. odbiór osobisty, w punkcie odbioru osobistego Usługodawcy wskazanym w Serwisie,

b. dostawa Towaru za pośrednictwem transportu własnego Usługodawcy na adres wskazany przez Użytkownika podczas składania Zamówienia.

14. Usługodawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Użytkownika o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.

15. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi po dostarczeniu lub wydaniu Towaru dowód zakupu w postaci faktury wysyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź poczty.

16. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

17. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, cła oraz inne opłaty. W stosunku do niektórych Towarów Usługodawca może również oferować usługę ich montażu. Informacja o fakcie świadczenia takiej usługi oraz jej cenie będzie każdorazowo wskazana w Serwisie.

18. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś dostawa dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy i skompletowaniu Zamówienia) w terminie ustalonym z klientem przed wystawieniem faktury proformy;

b. gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Usługodawcy);

c. gotówką za pobraniem lub kartą, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego dostawa zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia).

19. Usługodawca na stronach Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

20. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

21. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

22. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować:

a. Na adres Nad Brzegiem 1,43-424 Drogomyśl

b. Na adres poczty elektronicznej: rentmed.slask@gmail.com,

c. Z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

23. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć na adres wskazany ul.Nad Brzegiem 1, 43-424 Drogomyśl

24. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

25. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

26. Towary mogą posiadać gwarancję producenta. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

VII PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych,
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niezamieszczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na dane kontaktowe Serwsiu.
 3. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 4. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, jak również Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie.
 6. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 7. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;
  8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
  10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres ul. Nad Brzegiem 1, 43-424 Drogomyśl.
 10. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.

 

VIII REKLAMACJE USŁUG

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres wskazany w pkt. I, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty: rentmed.slask@gmail.com.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

5. Niniejszy punkt reguluje jedynie reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu. Rozpatrywanie reklamacji dotyczącej zakupionego przez Użytkownika Towaru uregulowano w pkt. VI powyżej.

 

IX POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a Usługodawcą,

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

 

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Użytkowników Serwisu dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępnej w Serwisie.

 

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkownika.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.